Documenten & Archief

Deze pagina's bieden een overzicht van openbare en interne publicaties, zoals handleidingen en richtlijnen. U kunt deze openen via het menu "Documenten & Archief" aan de rechterzijde.
> De pagina's die alleen bestemd zijn voor ingelogde GAV-leden zijn verplaatst naar het submenu Alleen voor GAV-leden.
> Het GAV-archief is alleen toegankelijk voor het GAV-Bestuur en de archivaris.
> Officiële reglementen zijn te vinden via het menu Reglementen.
> Klik op het onderstaande logo of in het menu rechts om naar GAVscoop te gaan.

Hieronder treft u belangrijke standpunten van GAV aan.

Beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling

Ten aanzien van het beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling stelt de GAV zich op het standpunt dat dit soort rapportages niet standaard integraal aan schadebehandelaar, letselschade-experts/-regelaars en andere niet-medici mogen (en dus moeten) worden overhandigd.

Reden daarvoor is dat in de praktijk:

niet kan worden gegarandeerd dat alle medische informatie in een expertiserapportage relevant is,
een expertiserapportage informatie over derden kan bevatten, waardoor verstrekking daarvan in strijd is met de richtlijnen inzake het omgaan een medische gegevens (KNMG 2010)
een expertiserapport moet worden gearchiveerd in een medisch dossier
de informatie in een expertiserapport door leken niet gegarandeerd op de juiste wijze geïnterpreteerd kan worden.
Daarbij overweegt de GAV dat het medisch beroepsgeheim zwaarder weegt dan de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL).
In de GBL ligt niet vast dat het expertiserapport integraal beschikbaar gesteld moet worden, zodat het GAV-standpunt daarmee niet in strijd is.
De GAV adviseert haar leden bij de advisering een relevante samenvatting van een onafhankelijke specialistische expertise op te stellen met informatie ten behoeve van de schadebehandelaar en letselschade-experts/-regelaars.
Hier vindt u een document met juridische onderbouwing (alleen na inlog bechikbaar).

Zie ook hier voor GAV-leden Hier vindt u een document met nadere onderbouwing (alleen na inlog bechikbaar).

Richtlijn Depressie voor Bedrijfsartsen & Verzekeringsartsen

Recent verscheen de Richtlijn Depressie voor Bedrijfsartsen & Verzekeringsartsen, waaraan GAV in de totstandkoming heeft deelgenomen. Bij de laatste stappen daarvan is GAV niet betrokken geweest en zoals u kunt lezen in het colofon van de richtlijn heeft GAV de richtlijn niet geautoriseerd. Zolang dit niet het geval is, zijn geneeskundig adviseurs (verzekeringsartsen in de particuliere sector) niet aan deze richtlijn gehouden. De GAV is doende om op een zorgvuldige wijze vervolgstappen te zetten met betrekking tot deze richtlijn en zal haar leden daarvan op de hoogte houden. Daarbij zal aandacht (moeten) zijn voor de diverse aandachtsgebieden in de medische advisering.

Criteria toekenning financiering wetenschappelijk onderzoek door GAV

GAV zal bij verzoeken voor financiering ad hoc een commissie instellen.

1. Samenstelling commissie die de beoordeling doet en advies geeft aan het GAV-bestuur
- Beoordelingscommissie bestaat uit 3 leden, bij voorkeur leden van de GAV
- De commissie is een formele GAV-commissie, met alle daarvoor geldende regels
- De commissie adviseert en rapporteert aan het GAV-bestuur
- De commissieleden hebben geen directe band met het ACPV
- De commissie kan het bestuur van het ACPV advies vragen
- De cie-leden hebben bij voorkeur ervaring en affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
- Bij de samenstelling van de commissie is bij voorkeur rekening gehouden met de vertegenwoordiging vanuit Leven, AOV en Personenschade Normen

2. beoordeling van (bijdrage in) financiering door de GAV van onderzoek via het ACPV
In willekeurige volgorde, zonder pretentie uitputtend te zijn:
- Onderzoek moet bij voorkeur uitmonden in een artikel in een peer-reviewed tijdschrift
- Onderzoek moet voldoen aan wet- en regelgeving (medisch-ethisch normen)
- Onderzoek moet binnen domein van de private verzekeringsgeneeskunde vallen
- Onderzoek moet relevant en/of vernieuwend zijn: belang/reikwijdte is helder/eenduidig geformuleerd
- Aanvraag bevat:
o samenvatting met onderzoeksdesign (methode en analyse)
o een onderbouwing van de haalbaarheid van het onderzoek, inclusief inzet van mensen, middelen en een tijdslijn
o een concrete beschrijving van de (voorgestelde) begeleiding van het onderzoek (bewaking voortgang en kwaliteit)

- Het aangevraagde bedrag valt binnen het maximaal bedrag dat per aanvraag beschikbaar wordt gesteld (nader te bepalen door GAV-bestuur/ALV)
- Aanvraag bevat een totaalbegroting met onderbouwing van eventuele financiering van kosten boven de eventuele toekenning van GAV-financiering
- Onderzoek moet vrij zijn van (verdenkingen op) belangenverstrengeling

WKKGZ
Bij beantwoording van de vraag of men onder de WKKGZ valt zijn er verschillende zaken van belang:
- Worden er rechtstreeks gezondheidsadviezen gegeven en wordt gedaan aan patiëntenzorg,
dan valt men onder WKKGZ.
- Het is van belang is wie opdrachtgever is van medisch adviseur/bureau:
‘van belang is dat opdrachtgever een ander is dan de betrokkene waarover het gaat’.
De wetstekst (hoofdstuk 3) is duidelijk wat betreft de uitzondering dat medisch adviseurs niet hoeven te voldoen aan WKKGZ, behalve als de medisch adviseur rechtstreeks adviseert aan betrokkene.In de onderstaande lijst met bijlagen zullen bijzondere documenten worden geplaatst. Dit zijn die nog wel geldig zijn, maar niet meer te verkrijgen bij de oorspronkelijke uitgever.

Desk02 theme